Workshop "zelené oči" 2019 - IMG_20190522_093726

Politika kvality

Poslaním Centra sociálnych služieb - Bôrik je podľa §12 Zákona o sociálnych službách poskytovať sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. nepriaznivého zdravotného stavu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálne služby zabezpečujeme celoročnou pobytovou formou v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a zariadení podporovaného bývania.

 

K naplneniu našej vízie "Byť modernizujúcim sa zariadením a prostredníctvom odborných zamestnancov a ich ľudského prístupu vytvárať prostredie, v ktorom bude cieľom snaženia spokojný klient“, sme prijali politiku kvality

 

Politika kvality

 

Vedenie CSS – Bôrik sa zaväzuje, že bude:

 

-zvyšovať úroveň poskytovaných služieb efektívne, hospodárne a ľudsky;

- plánovať poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, vytvárať optimálne podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život klienta s podporovaním jeho osobnej mobility;

- poskytovať zamestnancom zariadenia primerané materiálne, technické, personálne, organizačné a vzdelávacie podmienky, aby ich prioritou bola úcta k životu a človeku ako takému;

- klásť dôraz na osobný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne a profesionality interným a externým vzdelávaním;

- poskytovať klientom možnosť zapájať sa do života regiónu Hornej Nitry, zúčastňovať sa jeho kultúrnych podujatí a záujmových aktivít, podporovať ho v spoločenskom živote;

- uplatňovať procesný prístup a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality;

                                        

Táto Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov CSS  Bôrik a je účinná dňom podpisu        

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30