Súhlas vlastníka

Dokladá sa v prípade ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti. V tom prípade vlastník nehnuteľnosti svoj súhlas potvrdí úradne overeným podpisom. ( vprípade viacerých vlastníkov sa potvrdenie vyžaduje od každého vlastníka)