Sociálne aktivity

     Na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností našich klientov v rámci sociálnej rehabilitácie a na osvojenie pracovných návykov a zručností za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických, mentálnych a pracovných schopností v rámci rozvoja pracovných činností vytvárame rôzne aktivity, napr.:

 • Animoterapia- Caviaterapia - terapia pomocou morčaťa
 • Bazálna stimulácia - pedagogicko-ošetrovateľský koncept, ktorý podporuje v najzákladnejšej (bazálnej) rovine ľudské vnímanie a komunikáciu
 • Biblioterapia - metóda psychoterapie využívajúca čítanie na liečbu
 • Cvičenie v telocvični, outdoor fitnes, pohybové aktivity
 • Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy
 • Grafomotorika - súbor psychických činností. Ide o pohyby ruky pri písaní a kreslení, ktoré sú riadené psychikou.
 • Kognitívne cvičenia - rozvoj pamäťových a iných kognitívnych funkcií ako je pozornosť, mxslenie, reč.
 • Kulinoterapia - liečba varením
 • Motogeragogika (individuálna, skupinová) - psychomotorická aktivizácia seniorov
 • Nácvik bežných domácich prác
 • Nácvik hospodárenia s majetkom - financie, cigarety, káva...
 • Nácvik chôdze
 • Nácvik komunikačných schopností - telefonovanie, reč
 • Nácvik používania kompenzačných pomôcok
 • Nácvik samoobslužných úkonov
 • Práca s počítačom a internetom
 • Predčítanie pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie
 • Prvky arteterapie - voľné čmáranie ceruzkou, voľná kresba prstami namočnými vo farbe, koláž, maľba, kresba, modelovanie...
 • Prvky dramatoterapie - dramatická a verbálna hra, bábková hra, improvizácia príbehu, hranie rolí, práca s textom...
 • Prvky ergoterapie - práce v exteriéri zariadenia, komunitná záhradka, stolárska dieľňa
 • Prvky muzikoterapie (aktívna, pasívna) - hudobná interpretácia, spev piesní, počúvanie hudby, písanie textu piesní, hudobné vystúpenia...
 • Relaxačné aktivity - hra so svetlom, relaxačné cvičenia podporujúce fyzickú a psychickú pohodu
 • Reminiscencie - spomienky
 • Spoločenské akcie - besedy na rôzne témy, pochovávanie basy, stavanie Májového stromu, Deň rodiny - Bôrikovské hody, výlety do okolia, oslavy jubilantov spojené s kultúrnym programom, halloween party, predvianočné posedenie, silvestrovský ohňostroj a mnoho ďalších
 • Sprievod do zamestnania a zo zamestnania
 • Sprievod na lekárske vyšetrenie
 • Sprievod na vybavenie úradných záležitostí
 • Sprievod pri záujmových činnostiach
 • Terapia pomocou terapeutickej bábiky
 • Tlmočenie pri vybavovaní úradných záležitostí
 • Vychádzky - exteriér zariadenia, obec
 • Zraková stimulácia - cvičenie a trénovanie zraku
 • a ďalšie...

CSS - Bôrik uplatňuje inovatívne overené vedecké poznatky a felxibilne ich využíva. Odborné postupy sú používané cielene a transparentne, sú orientované na zabezpečenie individuálnych potrieb klientov, na dodržiavanie holistického (celostného) prístupu, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Individuálny plán je nástrojom na spoluprácu medzi klientom a zamestnancami CSS - Bôrik.