Dobrovoľníctvo

Hľadáte spôsob ako využiť svoj čas efektívnejšie? Chcete pomôcť iným ľuďom no neviete kde začať? Chcete nabrať životné skúsenosti?

Nech už sú Vaše dôvody akékoľvek, CSS - Bôrik Vám ponúka možnosť pomôcť tým, ktorí to taktiež potrebujú – klientom umiestneným v našom zariadení.
Zabezpečíme Vám zaškolenie na vykonávanie činností s klientmi a zároveň aj podporu počas vykonávania Vašej dobrovoľníckej služby.

Aký je cieľ dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení?
Cieľom dobrovoľníckej činnosti je podporiť klientov v ich snahe viesť plnohodnotný život, ktorý sa čo najviac podobá životu bežného človeka.

Ako môžete pomôcť?
Dobrovoľníci sú vyškolení a vedení k tomu aby:

  • obohatili život klientov umiestnených v domove sociálnych služieb nadviazaním nových priateľstiev, kontaktom so svetom za bránami zariadenia, začlenením do miestnej komunity...
  • pomáhali klientom v praktických voľnočasových aktivitách, napr. športové aktivity, návšteva kuchynky, prechádzka v areáli zariadenia ...

Aké sú prínosy pre dobrovoľníka?

  • skvelý pocit z Vašej pomoci tým, ktorí to potrebujú,
  • úprimná, nefalšovaná vďačnosť a priateľstvo našich klientov,
  • rozvoj vlastnej osobnosti,
  • nový pohľad na život,
  • získanie nových skúsenosti, poznatkov o živote klientov s mentálnym a telesným postihnutím...

Ak ste práve začali nad dobrovoľníctvom v našom zariadení uvažovať, veľmi radi Vám poskytneme viac informácií.

Kontaktovať nás môžete na lenka.hiscarova@csspravno.sk 046/512 08 38 alebo monika.frolova@csspravno.sk 046 512 08 28; 0901 918 496

ČO JE TO DOBROVOĽNÍCTVO?

Zákon č 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 bližšie vymedzuje osobu dobrovoľníka a v § 3 definuje dobrovoľnícku činnosť

Dobrovoľník
    1. Dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
        a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
        b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
        c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
    2. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.

Dobrovoľnícka činnosť
    1. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä
        a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
        b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,
        c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
        d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
        e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,
        f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
        g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

 

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej činnosti pre uchádzačov o zamestnanie /ďalej len UoZ/ evidovaných v okrese Prievidza

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie UoZ vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Rozsah vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby je 20 hodín týždenne. Účasť UoZ na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. V rámci tohto aktívneho opatrenia trhu práce sú poskytované príspevky na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona o životnom minime. Je určený na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby.