Naše služby

Naše zariadenie vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. Druhy sociálnej služby poskytovanej v našom zariadení sú: Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie a Zariadenie podporovaného bývania. V uvedených zariadeniach sa služba poskytuje celoročnou formou pobytu.

Odborné činosti sú najmä: základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, rozvoj pracovných zručností...

Obslužné činnosti sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti sú:

1.) utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, úschovu cenných vecí, vzdelávanie, záujmovú činnosť

2.) poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy

3.) donáška stravy

4.) zabezpečenie záujmovej činnosti.