O nás

O nás

Naše zariadenie je umiestnené v príjemnom a peknom prostredí borovicového lesa vzdialeného dva kilometre od obce Nitrianske Pravno a práve preto naše zariadenie nesie meno

Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Centrum sociálnych služieb v dnešnej podobe je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je od 1.7.2002 Trenčiansky samosprávny kraj.

Svojim klientom poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb, Špecializovanom zariadení a Zariadení podporovaného bývania pre mužov. Je jedno z najväčších zariadení poskytujúcich starostlivosť v takomto rozsahu. Zložené je z jedného účelového zariadenia s celkovou kapacitou 206 lôžok.

Domov sociálnych služieb - 133 lôžok

V domove sociálnych služieb podľa § 38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. - plnoleté osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

Špecializované zariadenie - 67 lôžok

V špecializovanom zariadení podľa § 39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. - pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Zariadenie podporovaného bývania pre mužov - 6 lôžok

V zariadení podporovaného bývania podľa § 34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. - plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

     Starostlivosť je zabezpečovaná kvalifikovaným personálom. Na chode zariadenia sa podieľajú sociálny, zdravotný, ekonomický, stravovací a prevádzkový úsek.  CSS - Bôrik pri poskytovaní sociálnej služby prihliada na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizuje prijímateľa podľa jeho schopností a možností, poskytuje sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracuje s rodinou, obcou a komuniktou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného rodinného prostredia. CSS - Bôrik poskytuje priestor a právo každému prijímateľovi v rozhodovaní pri výbere jeho aktivít, terapií, programu, ktoré mu poskytovateľ sociálnej služby ponúka. Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, majetku, rodu, alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

Prijímatelia sociálnych služieb  majú možnosť tráviť aktívne svoj  voľný čas, zapájať sa do chodu zariadenia, využívať priestory zariadenia, knižnicu, spoločenské miestnosti, rehabilitačnú a terapeutickú miestnosť, pracovnú dieľňu, teľocvičňu. Plán starostlivosti okrem denných činností, aktivizačných činností, sociálnych činností a plánu rizík zahŕňa aj fakultatívne služby, tj. služby, ktoré sú pre prijímateľa zabezpečované, ale nie sú zahrnuté do úhrady za poskytované sociálne služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľ si ich hradí sám (kaderníčka, pedikérka a podobne).

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Október 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31