Centrum sociálnych služieb - Bôrik
Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Naše zariadenie je umiestnené v príjemnom a peknom prostredí borovicového lesa vzdialeného dva kilometre od obce Nitrianske Pravno a práve preto naše zariadenie nesie meno

Centrum sociálnych služieb - Bôrik

 

Centrum sociálnych služieb v dnešnej podobe je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je od 1.7.2002 Trenčiansky samosprávny kraj.

Svojim klientom poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb, Špecializovanom zariadení a Zariadení podporovaného bývania pre mužov. Je jedno z najväčších zariadení poskytujúcich starostlivosť v takomto rozsahu. Zložené je z jedného účelového zariadenia s celkovou kapacitou 206 lôžok.

Domov sociálnych služieb - 133 lôžok

V domove sociálnych služieb podľa § 38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. - plnoleté osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

Špecializované zariadenie - 67 lôžok

V špecializovanom zariadení podľa § 39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. - pre fyzické osoby, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiológie.

Zariadenie podporovaného bývania pre mužov - 6 lôžok

V zariadení podporovaného bývania podľa § 34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z.z. - plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život.

Aktuality